Preču katalogs

Pirkuma noteikumi

 • Pirkuma noteikumi

  
Noteikumi
  1. Vispārīgie noteikumi
  Šie Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir juridiski saistošs dokuments, kurā norādītas Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumi un atbildība, iegādājoties preces elektroniskajā veikalā 9months.lv(turpmāk tekstā – e-veikals).
   
  2. Pirkuma-pārdošanas Līguma noslēgšana
  2.1 Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Pircējs e-veikalā noklikšķina uz pogas “Pasūtīt”, pēc iepirkumu groza izveidošanas, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīstoties ar 9months.lv noteikumiem.
  2.2. Provizoriskais rēķins, par kuru tiek veikts maksājums, ir mums nosūtītais e-pasta pasūtījums.
   
  3. Pircēja tiesības
  3.1 Pircējam šajos Noteikumos un e-veikalā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegādāties preces e-veikalā.
  3.2 Pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atcelt tiešsaistes līgumu bez papildu maksas un nenorādot iemeslu, kā arī atgriezt preci, pat ja tās iegādātas ar atlaidi vai izpārdošanas laikā (izņēmumi ir atteikuma izņēmumi, kas ir definēti CK 6.22810 panta 2. punktā). Atgriežama prece nedrīkst būt bojāta, tai ir jābūt nelietotai un labā darba kārtībā. Ja Pārdevējs nav informējis Pircēju par šīm tiesībām, Pircējs 12 mēnešu laikā var atkāpties no līguma.
  3.3. saskaņā ar CK 6.2287. panta 16. punktu, lai atrisinātu strīdus starp Pārdevēju un Pircēju, Pircējs var izmantot ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības mehānismu.
  3.4. Pircējam ir tiesības risināt strīdus, izmantojot Eiropas Komisijas Eiropas Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas ļauj Lietuvā un citās ES dalībvalstīs reģistrētiem e-komercijas uzņēmumiem, kā arī Lietuvā un citās ES dalībvalstīs dzīvojošiem pircējiem izšķirt strīdus tiešsaistē: http://ec.europa.eu/odr/
  3.5. Saskaņā ar Civilkodeksa 6.363. panta 7. punktu Pircējam, kuram ir pārdota prece ar defektiem, ir šādas tiesības: 1) pieprasīt pārdevējam bez maksas novērst preces defektus (preci salabot); 2) pieprasīt pārdevējam aizstāt bojāto preci ar kvalitatīvu; 3) pieprasīt pārdevējam attiecīgi samazināt cenu; 4) vienpusēji izbeigt līgumu un pieprasīt naudas līdzekļu atmaksu. Tomēr Pircējam nav tiesību atcelt līgumu, ja defekts ir mazsvarīgs;
   
  4. Pircējs apņemas
  4.1 Pircējam ir jāsamaksā par preci 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Ja Pircējs nav samaksājis par preci noteiktajā termiņā, preces tiek atgrieztas noliktavā un pasūtījums tiek atcelts.
  4.2 Ja tiek veiktas izmaiņas reģistrācijas veidlapā norādītajos rekvizītos, Pircējam tās nekavējoties jāatjaunina.
  4.3 Izmantojot e-veikalu, Pircējs piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un tie viņam ir jāievēro.
  4.5. Apmaksājot Preces ar bankas pārskaitījumu, Pircējam ir jānorāda pasūtījuma numurs.
  4.6. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par atteikšanos, iesniedzot atbilstoši aizpildītu atteikuma veidlapu (jābūt pieejamai e-veikalā) vai skaidri norādot savu vēlmi atkāpties no līguma. Pircējam ir jāatgriež prece Pārdevējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šāda paziņojuma dienas.
   
  5. Pārdevēja tiesības
  5.1 Ja Pircējs mēģina traucēt e-veikala darbību vai stabilu darbību, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
  5.2 Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā var uz laiku vai pavisam pārtraukt e-veikala darbību, Pircēju iepriekš nebrīdinot.
  5.3. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šos Noteikumus.
  5.4. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircējam naudu, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka prece viņam ir nosūtīta.
   
  6. Pārdevējs apņemas
  6.1. Ļaut Pircējam pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus.
  6.2 Piegādāt pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi vai ļaut tās izņemt tieši no Pārdevēja.
  6.3. Pārdevējs nopietnu apstākļu gadījumā, nespējot Pircējam piegādāt tā pasūtītās preces, apņemas piedāvāt Pircējam analogo preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt analogo preci, atmaksāt Pircējam Pircēja samaksāto naudu 14 dienu laikā;
  6.4. Saskaņā ar Civilkodeksu (Civilkodeksa 6.2287. panta 10. punkts) Pārdevējs visos gadījumos garantē preces kvalitāti (likumā noteiktā garantija). Civilkodeksā ir noteiktas divu veidu garantijas precēm: likumā noteiktā garantija, kas ir spēkā divus gadus no pirkuma dienas, un līgumiskā vai komerciālā/kvalitātes garantija, ko Pārdevējs sniedz papildus likumā noteiktajai garantijai. Neatkarīgi no Pārdevēja sniegta preču kvalitātes garantijas ilguma un tā, vai Pārdevējs sniedz konkrētu garantijas termiņu pārdotajām precēm, Pircējs divu gadu laikā ir tiesīgs vērsties pie Pārdevēja ar lūgumu novērst preces defektus (likumā noteiktā garantija), ja Pārdevējs nenodrošina ilgāku garantijas laiku. Jāņem vērā, ka garantijas termiņš sākas no preces piegādes dienas, ja līgumā nav noteikts citādi.
  6.4.1. Lietuvā, tāpat kā pārējā Eiropas Savienībā, precēm likumā noteiktā garantija ir vismaz divi gadi. Tas nozīmē, ka, ja prece ir bojāta (ar defektu), Pārdevējam tā ir jālabo vai jānomaina bez maksas, vai jāsamazina cena vai jāatmaksā samaksātā nauda, ja tas nav iespējams. Pircējam nav tiesību atcelt līgumu, ja defekts ir mazsvarīgs).
  6.4.2. Ja precei ir pieņemama kvalitāte, bet tā neatbilst Pārdevēja pārdotajam preces aprakstam iegādes brīdī, Pircējam ir tiesības uz likumā noteiktu garantiju.
  6.4.3 Iesniedzot prasību par juridiskās garantijas īstenošanu, Pircējam ir jāiesniedz pieprasījums, kā arī preces iegādi apliecinoši dokumenti.

  6.4.5. Bojātas preces atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs. Pēc tam Pārdevējam ir liegts atskaitīt nodokli par preču vērtības zaudējumiem vai pieprasīt, lai Pircējs maksā cenas starpību pēc tam, kad bojātās preces ir aizstātas ar tādas pašas kvalitātes precēm.
  6.5. Pēc Pircēja atteikuma paziņojuma saņemšanas Pārdevējam ir 14 dienas, lai atmaksātu Pircējam visas samaksātās summas, kā arī visas Pircēja samaksātās piegādes izmaksas.
   
  7. Preču piegāde
  7.1 Preces ar kurjeru piegādā Pircēja norādītajā adresē vai pašapkalpošanās terminālī, ko Pircējs ir norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī.
  7.2. Preces var saņemt tieši no Pārdevēja veikalā Viļņā.
   
  8. Preču atgriešana
  8.1. Atgriešana tiek veikta saskaņā ar Civilkodeksa noteikumiem un 2011. gada 11. jūnija Lietuvas Republikas valdības dekrētu Nr. 697 par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu.
  8.2. Atgrieztajai precei jābūt pilnībā saliktai. Pircējs ir atbildīgs par preces pilnīgu salikšanu un iepakošanu. Ja prece nav pilnīgi nokomplektēta un pareizi iepakota, Pārdevējs nepieņem preci atgriešanai.
  8.3. Prece ir jāatgriež tajā iepakojumā, kurā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt neskartam, tīram, pareizi sagatavotam un precei iepakotai.
  8.4. Preces atgriež Pircējs uz Pircēja rēķina, ja vien atgriešana nav saistīta ar preces kvalitāti.
  8.5. Dažādu datoru izšķirtspējas dēļ preces krāsa dažādos datoros var atšķirties no attēla. Šādā gadījumā preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs nesedz atgriešanas izdevumus. Atgriešanas izmaksas sedz saņēmējs.
  8.6. Ja Pircējam nepatīk iegādāto preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai pilnīgums, viņam ir tiesības tās aizstāt ar līdzvērtīgu preci 14 dienu laikā no nepārtikas preču pārdošanas dienas, ja Pārdevējs nenosaka garāku termiņu saskaņā ar preču atgriešanas un aizstāšanas noteikumu 14. punktu, kas apstiprināts ar 2001. gada 29. jūnija Latvijas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217. Ja Pārdevējs preci nenomaina, Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci Pārdevējam un atgūt par to samaksāto naudu. Atgriežot bojātu preci, mums, 9months.lv, ir pienākums izņemt bojāto preci un aizstāt to ar līdzīgu preci vai atmaksāt Pircēja samaksāto naudu par preci un piegādi. Nauda tiek atmaksāta Pircēja norādītajā bankas kontā 14 dienu laikā.
  8.6.1. Ja prece nav lietota, ir labā stāvoklī un nav bojāta vai zaudējusi sākotnējo izskatu, Pircējs to var atgriezt. Būtiskas izmaiņas precē vai tās iepakojuma izskatā, kas bija nepieciešamas pārbaudes nolūkā, nav uzskatāmas par būtiskām izmaiņām preces izskatā.
  8.7. Saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, ja pircēju neapmierina preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, zemāk norādītās kvalitatīvās preces netiek apmainītas vai atgrieztas:
  audumi;
  vīriešu, zēnu, sieviešu vai meiteņu apakšveļa;
  mazuļu drēbes;
  zeķubikses, zeķes un citi līdzīgi apģērba izstrādājumi;
  apakšveļa, naktskrekli, pidžamas un citi līdzīgi apģērba izstrādājumi vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm;
  krūšturi, koriģējošā veļa, korsetes un līdzīgi apģērba izstrādājumi;
  gultas piederumi (matrači, kokvilnas segas, stepētas segas, spilveni, pufi un spilveni);
  pielāgotie izstrādājumi (gultas veļa, aizkari u.c. pēc pasūtījuma).
   
  9. Atbildība
  9.1 Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām.
  9.2 Pircējs ir atbildīgs par darbībām, ko viņš veic, izmantojot e-veikalu.
  9.4 Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs tiek novirzīts uz šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja e-veikalā esošās saites.
  9.5. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei nodarītos zaudējumus.
   
  10. Informācijas apmaiņa
  10.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.
  10.2 Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā “Kontakti” norādīto adresi vai e-pasta adresi.
   
  11. Nobeiguma noteikumi
  11.1. Šos noteikumus regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.
  11.2. Visi strīdi par šo Noteikumu izpildi tiek risināti sarunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  11.3. Vietnē esošā materiāla vai jebkuras tā daļas kopēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez www.9months.lv atļaujas ir aizliegta.   

 • SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS

  Abonējiet mūsu jaunumu vēstuli un saņemiet 10% atlaidi

  REĢISTRĒTIES