Preču katalogs

Privātuma Politika

Privātuma Politika

1.Kopīgie noteikumi
1.1. Šie personīgo datu drošības noteikumi (tālāk - “Noteikumi”) reglamentē galvenos personīgo datu vākšanas, kārtošanas un drošības principus un kārtību, kuru nodrošina datu pārvaldītājs un internta veikala UAB Stegus, uzņ. kods 302731213, kārto Pircēju personīgos datus.
1.2. Šie noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas personīgo datu tiesiskajiem noteikumiem kā arī citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personīgo datu vākšanu, kārtošanu un drošību.

2. Galvenie jēdzieni
2.1. Datu pārvaldītājs - UAB stegus, uzņēmums, kura adrese ir Verkiu g. 29, LT-0909 Vilnius, Lietuva uzņēmuma kods 302731213, PVN maksātāja kods LT100006689117 , e-pasta adrese info@9months.lv, reģistrēts datu pārvaldīšanas Personīgo datu pārvaldīšanas reģistrā.
2.2. Datu subjekts - Pircējs - rīcības spējīga fiziska vai juridiska persona, kas piereģistrējies vai iegādājies preces interneta veikalā 9months.lv
2.3. Personīgo datu kārtība - jebkuras ar personīgajiem datiem saistītas darbības: vākšana, pierakstīšana, drošība, klasificēšana, grupēšana, slēgšana, mainīšana (papildināšana vai mainīšana), piešķiršana, ievietošana, lietošana, loģiskās un/vai aritmētiskās operācijas, meklēšana, izplatīšana, dzēšana vai citas darbības vai darbību kopums.
2.4. Automātiskais veids - nozīmē darbības, visus vai daļēji veicamus ar automātiskiem līdzekļiem.
2.5. Datu saņēmējs - nozīmē juridisku vai fizisku personu, kam nodrošināti Personīgie dati. Datu saņēmējam ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Valsts datu drošības inspekcijā.

3. Personīgo datu kārtība
3.1. Datu pārvaldītājs apstiprina, ka personīgie dati tiek vākti tirdzniedzības mērķiem un kārtojami, vadoties pēc labākās sirdsapziņas, precizitātes, tā pat arī ar cieņu pret personas tiesībām uz privātumu. Personīgo datu kārtības mērķi - tiesiski kā arī iepriekš vācot, noskaidrot mērķus.
3.2. Pirkšanas laikā Datu subjektam jānorāda precīzus un izvērstus personīgos datus. Pircējs piekrīt, ka viņa norādītie dati tiek kārtoti pēc norādītajiem datu vākšanas un lietošanas mērķiem. Datu subjektam ir tiesības iepazīties ar kārtojamiem datiem, mainīt un (vai) atjaunināt norādītos datu.s
3.3. Datu pārvaldītājs pēc Noteikumos 3.1. punktā norādītā mērķa kārto tādus Datu subjekta personīgos datus: (a) vārds; (b) uzvārds; (c) e-pasta adrese; (d) telefona numurs; (e) adrese (preču piegādei).
3.4. Privātie dati kārtojami neautomātiskā veidā un automātiskā veidā, lietojot Datu pārvaldītāja personīgo datu kārtošanas līdzekļus.
3.5. Datu pārvaldītājs ciena ikvienu Datu subjekta tiesību uz privātumu. Pircēja personīgie dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese un cita interneta veikala reģistrācijas formā norādītā informācija) vācami un kārtojami tam, lai:
(a) apkopotu Pircēja preču pasūtījumus;
(b) izrakstīt finansiālos dokumentus;
(c) apspriest jautājumus, kas saistīti ar preču nodrošināšanu vai piegādi;
(d) veikt citas līguma saistības.
3.6. Datu pārvaldītājs statistiskiem mērķiem var lietot ar pircēju tieši nesaistītos datus, tas ir, datus par iegādātajām precēm. Tādi statistiskie dati būs vācami un kārtojami tā, lai nebūtu atklāti Datu subjekta personīgās identitātes vai citu personīgo dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.
3.7. Personas datu apstrādātāju funkcijas veicošie darbinieki, vēloties nodrošināt personas datu drošību, apņemās visu turamo informāciju atbilstoši glabāt un izvairīties no nevajadzīgu kopiju veidošanas. Adminisrtācijas dokumentu kopijas, kurās norādīti personas dati, tiek iznīcinātas tā, lai šīs kopijas nebūtu iespējams atgriezt.
3.8. Personīgo datu drošību organizē, nodrošina un veic biedrības vadītājs vai tam speciāls darbinieks.
3.9. Personīgie dati kārtojami, lietojot drošus organizācijas kā arī tehniskos līdzekļus, kas pasargā šos datus no nejaušas vai nelikumīgas pazušanas, maiņas, atklāšanas vai citām nelikumīgām darbībām.

4. Datu subjekta tiesību īstenošana
4.1. Datu subjektam, nodrošinot Datu pārvaldītājam personas apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi dati ir savākti, kādam mērķim tie kārtojami un kam tie nepieciešami. Iespēja iepazīties ar personas datiem iespējama, Datu pārvaldītājam iesniedzot rakstisku lūgumu par iepazīšanos ar personas datiem caur pastu vai e-pastu.
4.2. Datu pārvaldītājs, saņemot Datu subjekta prasību par viņa datu kārtošanu, atbild, ar ar to saisītie dati ir kārtojami, un norāda Datu subjektam vajadzīgos datu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Datu subjekta prasības iesniegšanas. Ar Datu subjekta prasību, tādi dati iesniedzami rakstiski uz norādīto e-pasta adresi.
4.3. Iespēja labot, iznīcināt savus datu vai apstādināt savu personīgo datu kārtošanas darbības Datu subjektam nodrošināms, paziņojot Datu pārvaldītājam ar rakstisku prasību caur pastu, faksu vai e-pastu vai vārdisku prasību, ja iespējams identificēt Datu subjektu. Datu pārvaldītājs, saņēmis tādu prasību, nekavējoties pārbauda personas datus un pēc Datu subjekta prasības izlabo nepareizos, neprecīzos personas datus.
4.4. Datu pārvaldītājs nekavējoties ziņo Datu subjektam par tā prasības padarīto vai nepadarīto personīgo datu labojumu, iznīcināšanu.
4.5. Datu pārvaldītājs nodrošina arī visas citas Latvijas Republikas noteikumu vai citu tiesību aktu garantējošās personīgo datu subjekta tiesības, garantijas un intereses.

5. Mājas lapas apmeklēšanas dati
5.1. Mājas lapas apmeklēšanas laikā var tikt vākti šādi dati: datora, telefona vai citas ierīces IP adrese, tās ģeogrāfiskās atrašanās vieta, pārlūka tips, apmeklēšanas avots, apmeklēšanas laiks un ilgums, dati par to, kādas mājaslapas nodaļas apmeklētas un to daudzums. Šie dati ļauj pieskaņot mājas lapas saturu lietotāja pārlūkam kā arī nodrošina statistisko informāciju par mājas lapas apmeklētājiem. Šie dati nav lietojami un no tiem nav iespējams noskaidrot apmeklētāja identitāti.
5.2. Mājas lapā var tikt lietoti cookies, kas var tikt saglabāti apmeklētāju datorā vai citā ierīcē. Tie var tikt lietoti mājas lapas administrēsanai, tā pat arī iespējai nostatīt, kad mājas lapa ir apmeklēta no tā paša apmeklētāja, cenšoties individualizēt mājas lapas nodrošināto saturu. Pircējs jebkurā brīdī var atteikties no cookies lietošanas: vairums interneta pārlūku nodrošina iespēju aizliegt cookies lietošanu. Taču tas var apgrūtināt mājas lapas lietošanu kā arī dažas mājas lapas funkcijas var nedarboties.

6. Personīgo datu nodošana
6.1. Personīgie dati var tikt nodrošināti tikai tiem Datu saņēmējiem, ar kuriem sabiedrība ir slēgusi līgumus par preču piegādi un kuri nodrošina adekvātu nodošanu Personīgo datu drošību.
6.2. Personīgie dati tā pat var tikt nodoti trešajām personām pēc citiem Latvijas Republikas noteikumiem un citiem tiesību aktu noteiktajiem gadījumiem un kārtības.

7. Personīgo datu kārtošanas termiņš
7.1. Datu pārvaldītājs kārto personīgos datus 2 gadus no pēdējā pirkuma veikšanas. Veicot atkārtotu pirkumu, termiņš atjaunojas.
7.2. Beidzoties datu sargāšanas termiņam, Datu subjektam jāiznīcina personīgie dati pēc tiesību aktos noteiktās kārtības.

8. Noteikumu derīgums un maiņa
8.1. Datu pārvaldītājam ir tiesības daļēji vai vispārīgi mainīt šos Noteikumus, par to paziņojot 9months.lv mājaslapā.
8.2. Noteikumu papildinājumi vai maiņa stājas spēkā no to ievietošanas mājas lapā.
8.3. Ja Datu subjekts nepiekrīt ar jaunajiem Noteikumiem, tam ir tiesības no tiem atteikties rakstiski. Ja pēc Noteikumu maiņas vai papildināšanas Datu subjekts tālāk lieto Datu pārvaldītāja piedāvātos pakalpojumus, uzskatāms, ka tas piekrīt ar jaunajiem Noteikumiem.